Shinkyu Shotokan Tournament 2008 - ekapol

Shinkyu Shotokan Karate Tournament, South San Francisco.

karateshinkyushotokan